Statut Klubu

STATUT
Rybnickiego Klubu Nordic Walking
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rybnicki Klub Nordic Walking, zwany dalej Klubem.
2. Klub może używać nazwy skróconej: RKNW.
§ 2
1. Siedzibą Klubu jest miasto Rybnik.
2. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działalność poza granicami kraju, na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i podporządkowuje się ich przepisom, regulaminom oraz zarządzeniom.
4. Klub zawiązany jest na czas nieoznaczony.
§ 3
1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika.
2. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, oraz niniejszym statutem.
§ 4
1. Klub ma prawo używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 5
1. Celem Klubu jest:
a) organizowanie, rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu;
b) propagowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości oraz współzawodnictwo oparte na zasadach fair play;
c) działalność w sferze zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz ochrony i promocji zdrowia; w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
d) podnoszenie poziomu sportu i rekreacji na terenie działania Klubu;
e) uczestnictwo, organizacja oraz współorganizacja imprez i zawodów o charakterze sportowym, turystycznym i rekreacyjnym oraz w obszarze ochrony i promocji zdrowia;
f) promocja i organizacja wolontariatu, zwłaszcza wolontariatu sportowego;
g) promocja sportu, turystyki, rekreacji oraz ochrony i promocji zdrowia;
h) rozwijanie zainteresowań aktywnym wypoczynkiem na co dzień.
§ 6
1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) współdziałanie z organami samorządów terytorialnych, organami władz państwowych, innymi organizacjami społecznymi, zawodowymi i gospodarczymi oraz związkami sportowymi w realizacji celów i zadań Klubu;
b) uczestnictwo, organizację oraz współorganizację zajęć, treningów, zgrupowań, obozów, warsztatów, szkoleń, kursów, wystąpień, prelekcji oraz innych imprez zgodnych z celami Klubu;
c) uczestnictwo, organizację oraz współorganizację różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
d) współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego;
e) wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe w zgrupowaniach, zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz kursach i szkoleniach;
f) delegowanie zawodników do udziału w zawodach indywidualnych i drużynowych;
g) tworzenie sekcji oraz drużyn;
h) współpracowanie ze szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi oraz organizacjami młodzieżowymi;
i) prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Klubu, promocji sportu, turystyki i rekreacji oraz ochrony i promocji zdrowia;
j) wydawanie materiałów szkoleniowych, oraz różnorodnych publikacji zgodnych z celami Klubu;
k) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów;
l) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej, służącej zapobieganiu patologiom społecznym, oraz promującej zdrowie i zdrowy styl życia, skierowaną zarówno do dzieci, młodzież i dorosłych, jak i do osób i instytucji mających wpływ na działania w powyższym zakresie;
ł) działania na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami gmin, miast i innych państw;
m) gromadzenie środków na realizację celów statutowych;
n) organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym również osobom niepełnosprawnym;
o) podejmowanie innych przedsięwzięć celowych zgodnie z prawem, jakie okażą się konieczne dla realizacji statutowej.
§ 7
1. Klub realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) organizowania imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
b) organizowania szkoleń, kursów, warsztatów, obozów, zgrupowań i treningów;
c) organizowania wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym również osób niepełnosprawnych.
2. Klub realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) organizowania imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
b) organizowania szkoleń, kursów, warsztatów, obozów, zgrupowań i treningów;
c) organizowania wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym również osób niepełnosprawnych.
§ 8
1. Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, sympatyków i wolontariuszy.
2. Klub do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników.
Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§ 9
1. Członkowie Klubu dzielą się na:
a) członków zwyczajnych;
b) członków wspierających;
§ 10
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację oraz uiszczać będą składkę członkowską obowiązującą w danym roku kalendarzowym i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.
2. Członkostwo w Klubie nabywa się przez przyjęcie zgłoszonej kandydatury - deklaracji członkowskiej - , przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały. Zarząd Klubu ma 30 dni na rozpatrzenie danej kandydatury.
3. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym;
b) wybierać i być wybieranymi do władz Klubu.
§ 11
1. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu oraz zadeklarują pomoc materialną, niematerialną lub finansową na rzecz Klubu.
2. Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym oraz mają prawo korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
3. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.
§ 12
1. Wszyscy członkowie mają prawo do:
a) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
b) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub;
c) uczestnictwa we wszelkich przedsięwzięciach realizowanych przez Klub;
d) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu;
e) korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
§ 13
1. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są:
a) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu;
b) dbać o sprzęt i urządzenia Klubu;
c) brać czynny udział w działalności Klubu;
d) godnie reprezentować barwy Klubu;
e) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
§ 14
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu;
b) transferu międzyklubowego;
c) rozwiązania Klubu;
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej;
e) utraty praw publicznych przez członka Klubu;
f) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
- działania na szkodę Klubu;
- nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał Klubu;
- nieopłacenia składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy;
- z powodu braku udziału w pracach Klubu;
- pisemnego wniosku co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Klubu.
2. Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Klubu oraz ich organizacja
§ 15
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, (chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za głosowaniu tajnym), a ich kadencja trwa 4 lata.
3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
4. W trakcie kadencji, w przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.
§ 16
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu i zwoływane jest przez Zarząd.
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
3. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na wniosek co najmniej 1/2 ogółu członków Klubu.
5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 2. i 3. w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt. b) i c), Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
6. Organ zwołujący Walne Zebranie zawiadamia członków co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.
§ 17
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
b) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
d) uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;
e) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
f) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku;
g) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych;
h) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania lub takich, dla których statut nie ustala innych władz Klubu.
2. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania; w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.
3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu przysługuje na mocy niniejszego statutu.
§ 18
1. Zarząd składa się z 3 lub 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Powołanie pierwszego Zarządu następuje przez Zebranie Założycieli.
2. Zarząd ze swojego składu wybiera: Prezesa, 1-4 Wiceprezesów.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W sytuacji równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa.
5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem.
§ 19
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Klubu;
b) uchwalanie programów oraz okresowych planów działania: sportowych, organizacyjnych i finansowych działalności Klubu;
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu;
d) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
e) składanie sprawozdań z działalności Klubu;
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, w tym pozyskiwanie środków finansowych na działalność klubu;
g) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
h) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania;
i) organizowanie zawodów sportowych, w tym organizacja wyjazdów;
j) organizowanie szkoleń, warsztatów i kursów oraz delegowanie członków Klubu;
k) powoływanie i rozwiązywanie sekcji i drużyn Klubu;
l) uchwalanie regulaminów: Zarządu, wyróżnień, nagród i innych niezastrzeżonych do innych władz Klubu;
ł) zwoływanie Walnych Zebrań;
m) powierzanie funkcji Skarbnika Klubu;
n) pozostałe działania niezastrzeżone do innych władz Klubu.
§ 20
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z Przewodniczącego, jego Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. Powołanie pierwszej Komisji Rewizyjnej następuje przez Zebranie Założycieli.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
§ 21
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania;
b) prawo zwołania Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Klubu z jego statutowych obowiązków;
c) zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd Klubu w terminie ustalonym w statucie;
d) składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie;
e) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§ 22
1. Członkostwo w Zarządzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania;
b) ustania członkostwa w Klubie;
c) zrzeczenia się udziału w tych organach;
d) odwołania przez Walne Zebranie.
Rozdział V
Wyróżnienia i kary
§ 23
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu, Zarząd przyznaje wyróżnienia i nagrody:
a) pochwały ustne i pisemne;
b) nagrody rzeczowe;
c) dyplomy, medale i puchary;
d) finansowe w postaci dofinansowania lub finansowania szkoleń, warsztatów, kursów, treningów, obozów i zgrupowań.
§ 24
1. W razie naruszenia postanowień, uchwał lub regulaminów władz Klubu, Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
a) upomnienie ustne lub pisemne;
b) nagana;
c) pozbawienie członkostwa w Klubie.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od danej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział VI
Majątek i fundusze
§ 25
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) składki członkowskie;
b) darowizny, zapisy i spadki;
c) dotacje i granty;
d) dochody z majątku Klubu;
e) zbiórki publiczne;
f) wpływy z działalności statutowej;
g) oraz inne wpływy.
3. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Klubu, w tym Prezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
§ 26
1. Klub nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
b) przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu
§ 27
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2. nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes i Wiceprezes Zarządu Klubu.
Niniejszy Statut został uchwalony dnia 20 stycznia 2016 roku.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem